Terapeutisk berøring

Therapeutisk Touch (TT) – på norsk «terapeutisk berøring» er ikke åndelig healing, det er en vitenskapelig og klinisk testet avspenningsmetode. Det er en standardisert form for støttebehandling som i økende grad tas i bruk på sykehus, sykehjem og legekontor i USA, og det er også på vei inn i Europas helsevesen. TT ble tidlig i 1970-årene utviklet av professor Dolores Krieger ved New York University som en supplerende behandlingsmetode for helsepersonell på sykehus og i privat praksis. Konseptet går ut på å arbeide med pasientens energifelt, det bioelektromagnetiske feltet som omgir menneskekroppen. Metoden løser opp energimessige blokkeringer og hjelper pasientens energi til igjen å flyte naturlig i kroppen. TT baserer seg på teorien om at mennesket er et åpent energisystem i interaksjon med omgivelsene. Erfaring viser at personer i en rolig og fokusert sinnstilstand, kan oppfatte å la seg gjensidig påvirke av hverandres energifelt.

The National Institute of Health Centers for Nursing Research i USA har finansiert studier innen TT, og resultatene har vært publisert i ulike tidsskrift. Så langt har disse studiene, som tar hensyn til placebo-effekten, demonstrert at TT kan redusere stress, angst og smerte, redusere behovet for smertestillende midler etter operasjoner, dempe hjerte-karsydommer og kretsløpsproblemer generelt, samt stimulere til leging av sår. Ingen studier har påvist negative virkninger. Mer forskning vil være nødvendig for å utvikle vår kunnskap om TT - likesom på ethvert nytt område. Her er noen eksempler på studier som er utført.

Hemoglobinnivå

Dolores Krieger, PhD, har utført en rekke studier (1973, 1975, 1976), som viser et signifikant høyere hemoglobinnivå i blodet hos personer som har fått TT-behandling enn personene i kontroll gruppen. Studiene tar hensyn til variabler som kan ha innflytelse på hemoglobinnivået, som yoga, pusteøvelser, meditasjon og diett.

Angst og stress

Patricia Heidt, PhD, har forsket på TTs effekt på angst. 90 sykehuspasienter delt inn i 3 grupper som hver ble behandlet på ulike måter av en sykepleier. En gruppe mottok 5 minutters TT-behandling, en gruppe ble tilfeldig berørt i 5 minutter (de fikk målt pulsen) mens den tredje gruppen ikke ble berørt i det hele tatt (sykepleieren samtalte med dem i 5 minutter. Denne studien ble i 1982 gjentatt og utvidet av Janet Quinn, PhD. Her ble 60 sykehuspasienter delt inn i to grupper der den første fikk TT-behandling i fem minutter, mens den andre fikk en stimulert behandling der de synlige bevegelsene i TT ble imitert. Igjen viste personene i forsøksgruppen en signifikant reduksjon av angst.
Elizabet Keller undersøkte i 1984 virkningen av TT på stressrelatert hodepine hos 60 frivillige. En gruppe på 30 fikk TT og resten simulert TT. TT frembrakte en signifikant reduksjon i hodesmerter hos 90% av de som fikk TT. Smertenivået hos de som ikke tok smertestillende, holdt seg fremdeles lavt fire timer etter behandlingen.

Immunforsvaret

Janet Quinn har publisert nok en vitenskapelig artikkel om TT i Advances in Nursing Science (1992). Denne artikkelen er et pilotstudie som antyder at TT kan ha positiv virkning på immunforsvaret hos både behandler og pasient.

Utdannelsen av TT-behandlere har pågått lenge, og i USA har omkring 8000 sykepleiere, hjelpepleiere og leger gjennomgått kursene. Dolores Krieger har mottatt en forskningspris for sitt livsverk.